ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วม Work Shop การจัดทำงายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดกิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถดำเนินการจัดการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้