ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม  จริยธรรมนำประพฤติดีงาม” ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเรื่องประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ  และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

กำหนดการโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม

 “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม  จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

ณ  บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

วันที่ 25 ธันวาคม 2559

เวลา รายการการฝึกอบรม กระบวนการ
09.00 น.

 

พิธีเปิดโครงการ

– การกล่าวรายงานโครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ธนกร ดุจเพ็ญ

– กล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.วีระ เนตราทิพย์

-ลงทะเบียน

-รับฟังพิธีเปิดโครงการ

 

09.30 – 10.00 น.

 

    ประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ  และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ -รับฟังประกาศ

 

10.30 – 11.30 น.

 

พิธีทางพระพุทธศาสนา

–  บูชาพระพุทธรัตนตรัย บูชาพระสงฆ์

–  ถวายภัคตาหารเพล  ถวายปัจจัย

–  รับพรเจริญน้ำมนต์

–  รับฟังพระธรรมเทศนา เทศนา  ในหัวข้อเรื่อง การพฤติตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม

-รับฟังการบรรยาย

-พักรับประทานอาหารว่าง

11.30 น. ผู้เข้าอบรมแสดงการสังเคราะห์ความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปใช้ประโยชน์

 

การบรรยายและยกตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปใช้ประโยชน์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ
12.00 น.

 

     การกล่าวสรุปโครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ธนกร ดุจเพ็ญ

พิธีกล่าวปิดโครงการ โดย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.วีระ เนตราทิพย์

– พิธีปิดโครงการ

 

แชร์ข่าวนี้