ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบและกลไก การให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของสาขาวิชาและคณะ

และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ ตามกระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการและกิจกรรมนักศึกษา

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการ “อบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้