ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ร่วมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในประสบการณ์จริง

 

แชร์ข่าวนี้