ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม ชื่อโครงการ “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรมนำประพฤติดีงาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจเรื่องประกาศข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30-08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาเข้าร่วม สาขาวิชาละ 10 คน

แชร์ข่าวนี้