ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560
  2. เรื่อง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยรุ่น 2 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560

สามารถส่งรายชื่อมายังคณะได้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

แชร์ข่าวนี้