ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

การสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

————————————–

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในด้านการวิจัยของประเทศหนึ่งในภาระหน้าที่ คือ การเป็นศูนย์สารสนเทศการวิจัย ซึ่งมีบทบาทพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ของประเทศ  วช. จึงมีนโยบายให้บริการสารสนเทศด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full Member) กับองค์กรรับจดทะเบียน (Registration Agency : RA)  DataCite ประเทศเยอรมนี ซึ่งสนับสนุนการใช้รหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)กับงานวิจัยและงานวิชาการระดับอุดมศึกษา ทำให้ วช. เป็นหน่วยงานที่รับลงทะเบียนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศไทยด้วย  ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คือ เลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลที่เผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ตใช้ในการระบุตัวตน เรียกได้ว่าเป็นรหัสประจำเอกสารดิจิทัล ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) มีประโยชน์ ต่อนักวิจัย เช่น ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหา สามารถสืบค้นเจอข้อมูลการวิจัยฉบับเต็ม (full text)  แม้จะมีการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์ หรือ URL ก็ตาม และด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการค้นจาก ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ จะช่วยแสดงผลเป็นการโยงถึงตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) นั้น

วช. โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้ดำเนินการบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)  ด้วยการจัดทำนโยบายการให้บริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) การพัฒนาระบบ NRCT’s Local Handle System และให้บริการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใหม่ในวงการของการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)กับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)  รวมถึงการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการวิจัยในรูปแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศสจ. จึงจัดสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเชิญชวนนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย  มาขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)พร้อมทั้งสาธิตการสมัครสมาชิก การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma- separated values file หรือ .csv และการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ

———————————————

-ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.จังหวัด เชียงใหม่

-ครั้งที่ ๒  ภาคใต้วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.จังหวัด สงขลา

-ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จังหวัด ขอนแก่น

-ครั้งที่ ๔ ภาคกลางวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กรุงเทพฯ

——————————————

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)รวมถึงทราบถึงนโยบายการดำเนินการของ วช. เกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)และการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

๒. นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ เข้าใจขั้นตอนของระบบการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๓. นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์จากบริการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)

——————————————

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://doi.nrct.go.th/

แชร์ข่าวนี้