ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Wisdom power for sustainable development”

ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักการและเหตุผล
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการเชิงล้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
  •    เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และชุมชนวิชาการ
  •    เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  •    เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา
    ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนินงาน
            จัดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แชร์ข่าวนี้