ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

ในหัวข้อ “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความ ผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวัน 30 กันยายน 2560 Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf10

แชร์ข่าวนี้