ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/

แชร์ข่าวนี้