ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ทักษะในการทำงานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย โดยมีหลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ฝึกอบรมวันที่ 27-28 ก.พ.2561
  2. หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การเขีัยนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร” ฝึกอบรมวันที่ 1-2 มีนาคม 2561
  3. หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่” ฝึกอบรมวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

Download ไฟล์โครงการ 

แชร์ข่าวนี้