ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุเพื่อเป็นเวที เผยแพร่ผลงานวิชาการแก่นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและลงทะเบียนได้ทาง E-mail : rlcs@msu.ac.th จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Download เอกสาร : 

แชร์ข่าวนี้