ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

มาหวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ การทดลอง/ผลิตภัณฑ์ ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการนำไปใช้จริง หรือมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ประโยชน์ หรือใช้บริการที่ชัดเจน และมีความเป็นนวัตกรรม

กำหนดส่งใบสมัครและรายละเอียดของนวัตกรรมใน Google Form ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทาง http://goo.gl/rGzeue

ม.อบ.วิจัย – UBRC

แชร์ข่าวนี้