ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีเวทีในการนำเสนอผลงงานต่อสาธารณะ เกิดความสนใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนาคต รวมทั้งสร้างความตื่นตัวด้านการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชน ครู และผู้ปกครอง

  1. รายละเอียดสมัครโครงการ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

   (สำเนาประกาศการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561)

  1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

>> ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

      โทรศัพท์  0 2561 2445 ต่อ 508 (คุณธนิดา เเละคุณนัติฐา )

>> ระดับอาชีวศึกษา

      โทรศัพท์  0 2561 2445 ต่อ 518 – 519 (คุณอรอนงค์)

                                               **ในวันเเละเวลาราชการ**

ระดับมัธยมศึกษา รางวัล  

 

 

 

หมดเขต

30 พฤศจิกายน 2560

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้ทุพพลภาพ แลผู้ด้อยโอกาส

 

รางวัลชนะเลิศ

50,000 บาท

           ระดับอุดมศึกษา
– สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

– สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย

 

รางวัลชนะเลิศ

70,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษา     *(เฉพาะทีมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ของ วช.)
– กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

– กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

– กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกล

ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

– กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

– กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

60,000 บาท

 

 

 

หมดเขต

25 ธันวาคม 2560

แชร์ข่าวนี้