ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้า่รวมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10

สถาบันเทคโนโลีปทุมวัน ขอเชิญชวนเข้า่รวมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร-อาร์.เอส.โฮเต็ล อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร นักวิจับ และผู้สนใจ ในหน่วยงานส่งบทความวิจัย และงานนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 ทั้งนี้หากบทความวิจัยที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปทุมวัน โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่ www.eenet2018.pit.ac.th 

แชร์ข่าวนี้