ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress || (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress || (SC 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤาภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง จังหวัดเชียงให่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปล่ี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงาน โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ www.psc2.mju.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

Download ไฟล์เอกสาร 

 

 

แชร์ข่าวนี้