ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดโครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษา

โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาการและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการอบรมภาวะผู้นำทางด้านนันทนาและผู้นำเชียร์ค่ายสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่  15-16 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

……………………………………………..

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน พิธีเปิดโครงการ และทีมวิทยากรกล่าวต้อนรับ
08.00 – 11.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม  โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร
11.30 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 12.30 น. อบรม “ระเบียบ วินัยและการจัดแถว”  โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร
12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.10 น.

15.10 – 18.10 น

ฟังบรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ” โดย  อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

พักรับประทานอาหารว่าง

ฟังบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการทำกิจกรรมฐาน” โดย  อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

18.10 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.

21.00 – 21.30 น.

21.30 – 22.30 น.

22.30 น.

ฟังบรรยายและกิจกรรมระดมความคิดในเรื่อง “รับน้องที่ดี” โดยอาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด และสรุปกิจกรรม โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

เข้าที่พัก

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
08.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.

10.30 – 12.30 น.

ฟังบรรยายเรื่อง “นักกิจกรรมที่ดี” โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

พักรับประทานอาหารว่าง

ฟังบรรยายเรื่อง “นักกิจกรรมที่ดี” (ต่อ) โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษร

12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.40 น

14.40 – 16.4 0 น.

16.40 – 17.00 น.

เทคนิคการแต่งเพลงเชียร์ เพลงบูม โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษรและทีมงาน

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย อาจารย์เอกบดินทร์ กลิ่นเกษรและทีมงาน

พักรับประทานอาหารเย็น

17.00 – 18.00 น. กิจกรรมเปิดใจ สร้างสายใย “สโมเทคโนอุตฯ” และสรุปข้อคิดเห็นจากกิจกรรม โดยทีมวิทยากร
18.00 ปิดค่าย เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แชร์ข่าวนี้