ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดอธิการบดีพบนักศึกษา

กำหนดอธิการบดีพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาทุกชั้นปีพบอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มีกำหนดการเข้าพบอธิการบดี ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 14.30 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561 เวลา 12.30 – 14.30 น.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 14.30 น.

อธิการบดีพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อธิการบดีพบนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้