ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์  เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ณ Qianan normal University for Nationalities ประเทศจีน

ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมดังนี้

  1. น.ส.อุษณีย์ ตรีรัตนเกษม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  2. น.ส.ธัญญารัตน์ กระสุนรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  3. น.ส.รัตนาพร คำสัตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  4. น.ส.พัชราพร จานเขื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  5. น.ส.จรินธร สระแก้ว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  6. นายวุฒิชัย ขันธ์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  7. นายชาญวิทย์ โอภาสเพ็ญทรา สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  8. นายธีรพล วิลเส สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  9. นายสหรัฐ กล่าวกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
  10. นายวุฒิไกร พางาม สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

แชร์ข่าวนี้