ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (HOME ROOM) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม ๒๕๖1 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

DOWNLOAD : 

แชร์ข่าวนี้