ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร วันที่ประเมิน สถานที่ ชื่อผู้ประเมิน
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 7 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมเล็ก 1.รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

2.ผศ.ดร.วิชิต  สุทธิพร

3.อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

4.อ.กิ่งกาญจน์ สระบัว

เทคโนโลยีเซรามิกส์ 8 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมเล็ก 1.ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย

2.รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

3.อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

4.อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 9 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมเล็ก 1.ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม

2.ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย

3.รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

4.อ.ดร.เมษยา บุญสีลา

เทคโนโลยีก่อสร้าง 10 สิงหาคม 2560 ห้องก่อสร้าง 1.ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม

2.ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย

3.อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

4.อ.สุดารัตน์ ปีนะภา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมเล็ก 1.ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล

2.รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

3.รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง

4.อ.ดนัย นิลสกุล

อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 11 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมเล็ก 1.รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์

2.ผศ.ดร.ศุภาวร์ มากดี

3.อ.ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม

4.อ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11 สิงหาคม 2560 ห้องเซรามิกส์ ชั้น2 1.ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม

2.รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ

3.อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

4.อ.ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

แชร์ข่าวนี้