ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณะกรรมการสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสรรหาคณะกรรมการสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานการสรรหาการสรรหาคณะกรรมการสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดขึ้นในวันที่ 25  มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การหารือ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ว่าคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมสภาวิชาการ  อาศัยอำนาจความในมาตรา ๑๘ ( ๒ ) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๔๗  การประกาศ  ให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่  ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ทั้ง ๑๓  ข้อ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  โดยมีผู้เสนอรายชื่อที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จำนวน 7 รายชื่อ  ผลสรุปการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้คะแนนสูงสุดได้แก่  รศ.สมบัติ  ประจญศานต์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ประกาศให้ทราบ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ แก่ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

แชร์ข่าวนี้