ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (SLOPE STABILITY ANALYSIS)

การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (SLOPE STABILITY ANALYSIS)

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ณรงค์เดช ยังสุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ ” การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability Analysis)” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพก่อนจบการศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการดำเนินงานต่อไปได้

และในโอกาสนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นอย่างยิ่งที่ได้เชิญบุคลากรทางการศึกษาของคณะไปร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้