ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

      การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่ม นวัตกรรมทางการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” ภายใต้การสนับสุนจากสำนันกงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการการปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 

แชร์ข่าวนี้