ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน)

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gnru2017.psru.ac.th/

 

แชร์ข่าวนี้