ข่าวประชาสัมพันธ์

“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf9

แชร์ข่าวนี้