ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำผลงานวิชาการและเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

การทำผลงานวิชาการและเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ทีผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลงานวิชาการและเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทำผลงานและการอ้างอิงวารสาร ,อ.สนิท พาราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้ เรื่องเทคนิคการทำจัดทำเอกสาร และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร บรรยายและให้ความรู้ เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และติดตาม ให้คำแนะนำการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์เป็นรายบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ของตนเองในการจัดทำผลงานวิชาการ เทคนิคต่างๆจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับใช้ในการขอผลงานทางวิชาการต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้