ข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ได้นำคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์หนองขวาง การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดโครงการบริการวิชาการในเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น ในครั้งนี้ มีอีก 5 โครงการย่อยด้วยกันคือ

  1.  การพัฒนาฝาบ้านสำเร็จรูปจากหัตกรรมกก บรรยายโดย อ.วิสาข์ แฝงเวียง
  2. ออกแบบและพัฒนากระเบื้องเซรามิกส์ปูพื้นและผนังด้วยขี้เถ้าจากกก บรรยายโดย อ.ปราโมทย์  ปิ่นสกุล
  3. การออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมเศษกก บรรยายโดย อ.สุดารัตน์  ปีนะภา
  4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งจากกก บรรยายโดย อ.อัษฎางค์ รอไธสง
  5. การสร้างเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยนวัตกรรมเพราะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบอัจริยะ บรรยายโดย อ.ธนกร  ดุจเพ็ญ

การส่งเสริมให้ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยในการพัฒนาสินค้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตอบสนองโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ส่วนอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  และ ด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่าสร้างความภาคภูมิใจในงานการผลิตสินค้าหัตถกรรมของคนไทย รวมถึงการการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม  เป็นการให้ความรู้และการแสดงนิทรรศการเรื่อง  การพัฒนาสนองยุทธศาสตร์การ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แก่กลุ่มตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์  ขยายความรู้ในวงกว้างสู่ชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้