ข่าวประชาสัมพันธ์

การต่ออายุและจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การต่ออายุและจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งชมรมนักศึกษาที่จัดตั้งจะต้องมีลักษณะการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันดังนี้

  1. วิชาการ ความรู้ ทักษะทางปัญญา ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  3. บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. กีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ
  5. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การต่ออายุและจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมและต่อายุชมรม 

 

แชร์ข่าวนี้